Disclaimer

Menu

Disclaimer

Disclaimer voor private-label-cosmetics.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van private-label-cosmetics.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Rapide International. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rapide International is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rapide International.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rapide International te mogen claimen of te veronderstellen.
Rapide International streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Rapide International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van private-label-cosmetics.nl op deze pagina.

 

Disclaimer for private-label-cosmetics.nl

This page contains the disclaimer for private-label-cosmetics.co.uk, as made available by Rapide International. In this disclaimer, we indicate the conditions under which we provide the information on our website to you.

Intellectual property

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may re-use the information on this website only in accordance with the regulations of mandatory law.

Without the express written consent of Rapide International, it is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website. The intellectual property belongs to Rapide International.

No guarantee of accuracy

If applicable: 

For the prices listed on our website, we strive to reflect reality and the intended prices as carefully as possible. Errors arising in this respect and recognisable as programming or typing errors never constitute a reason to claim or assume a contract or agreement with Rapide International.

Rapide International strives to keep its website as up to date as possible. Should, despite these efforts, the information or content on this website be incomplete and/or incorrect, we cannot accept any liability for this.

The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee and/or claim of accuracy. We reserve the right to change, remove or repost these materials without any prior notice. Rapide International accepts no liability for any information we link to via hyperlinks.

Changes

Should this disclaimer change, you will find the most recent version of the private-label-cosmetics.nl disclaimer on this page.

"Eigen R&D en laboratorium"
"Produceren onder GMP"
"Experts in Private label Cosmetica"