Privacy policy

Menu

Privacy policy

Privacy policy van Rapide international.

Ons website-adres is: https://www.private-label-cosmetics.nl.

Opmerkingen

Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site verzamelen wij de gegevens die in het reactieformulier worden getoond, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string die van uw e-mailadres wordt gemaakt (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar.

Media

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u vermijden afbeeldingen te uploaden met ingebedde locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u opnieuw een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen wij een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, plaatsen wij ook verschillende cookies om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes te bewaren. De aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en de cookies voor schermopties blijven een jaar bewaard. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Embedded content van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.

Met wie wij uw gegevens delen

Als u een wachtwoord reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als u een commentaar achterlaat, worden het commentaar en de metadata ervan voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgcommentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een moderatiewachtrij.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten u hebt op uw gegevens

Als u een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat wij uw persoonlijke gegevens wissen. Dit geldt niet voor gegevens die wij verplicht moeten bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Waar uw gegevens naartoe worden gestuurd

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.

 

 

 

 

Privacy policy of Rapide international.

Our website address is: https://www.private-label-cosmetics.nl.

Comments

When visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the comment form, as well as the visitor’s IP address and browser user agent string to help detect spam.

An anonymised string created from your email address (also known as a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you use it. The Gravatar service’s privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture will be visible to the public in the context of your comment.

Media

When uploading images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS). Visitors to the website can download and extract location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site, you can choose to have your name, email address and website stored in cookies. These are for your convenience so you don’t have to re-enter your details when you leave a comment again. These cookies last for one year.

When you visit our login page, we set a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted when you close your browser.

When you log in, we also set several cookies to save your login details and your screen display choices. The log-in cookies are kept for two days and the screen options cookies are kept for one year. If you select “Remember me”, your login will be saved for a fortnight. If you log out of your account, the login cookies are deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie is stored in your browser. This cookie contains no personal data and only indicates the post ID of the article you have just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in exactly the same way as if the visitor had visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking and track your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we keep your data

When you leave a comment, the comment and its metadata are kept indefinitely. This is so that we can automatically recognise and approve follow-up comments instead of holding them in a moderation queue.

For users who register on our website (if applicable), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal information we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we delete your personal data. This does not apply to data that we are obliged to keep for administrative, legal or security purposes.

Where your data is sent

Comments from visitors may be monitored by an automated spam detection service.

"Eigen R&D en laboratorium"
"Produceren onder GMP"
"Experts in Private label Cosmetica"